Apel Sekretariatu Fatimskiego. Krucjata Jednej Intencji to duchowa kontynuacja Wielkiej Nowenny Fatimskiej, koordynowana przez Sekretariat Fatimski.   Zrozumieliśmy, że aby wypełnić prośbę Maryi dotyczącą wynagrodzenia Jej Niepokalanemu Sercu w Pierwsze Soboty Miesiąca, należy pokazać prawdziwy wizerunek Najświętszej Maryi Panny. Jest Ona najlepszą i najczulszą Matką, ale też Potężną Królową Nieba i Ziemi, która bezlitośnie miażdży szatana. Aby przygotować tryumf Jej Niepokalanego Serca Sekretariat Fatimski potrzebuje Twojego duchowego wsparcia!   W duchu miłości do Matki Bożej oraz ze świadomością, iż, jako Polacy, poświęciliśmy się Niepokalanemu Sercu Maryi, Sekretariat Fatimski, prowadząc dalej swoją służebną działalność wobec orędzia Matki Bożej z Fatimy, po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej, podejmuje kolejne dzieło: Krucjatę Jednej Intencji. Krucjata jest inicjatywą, która ma u swego źródła zatroskanie o rozwój i pogłębienie duchowości fatimskiej. Nie chodzi tu zatem o rozpowszechnienie kolejnej formy pobożności maryjnej, lecz o wypełnienie zobowiązań wynikających z aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Bardzo mocno było to akcentowane zarówno w 1946 roku, jak również w 2017 roku przez Episkopat Polski, by nie być biernym, lecz czynnym uczestnikiem Orędzia. A ma to miejsce wówczas, gdy np. podejmujemy nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. W Fatimie Matka Boża ukazała nam Swe Niepokalane Serce, prosząc o pocieszenie, wskazując drogę ocalenia dla grzeszników, warunek pokoju na świecie oraz zapowiadając triumf Swego Niepokalanego Serca. Zaznaczyła również, iż obietnica się wypełni, jeśli ludzie Jej życzenia spełnią. Kochani: jakże wiele teraz zależy od każdego z nas! Krucjata Jednej Intencji to zaproszenie do dowolnej – co do miejsca, czasu i formy – modlitwy, pokuty, czy ofiary, ale zawsze podjętej w tej jednej konkretnej INTENCJI. A zatem, jako dzieci Maryi, zjednoczmy się we wspólnej trosce, podejmując to, co dla nas jest możliwe, i wołajmy do Boga, w tej jednej INTENCJI. Ofiaruj, uczyń, podejmij jakiekolwiek dobro duchowe – to, co będzie dla Ciebie w danym miejscu i czasie możliwe – wzbudzając tę jedną konkretną INTENCJĘ. Kochani, Bracie i Siostro, nie pytaj, czy masz to uczynić każdego dnia, czy też raz w tygodniu, a może w miesiącu. Nie chodzi o ilość, nie jest też ważne miejsce czy dzień tygodnia. Najważniejsze jednak, by z serca uczynić to, co jest dla Ciebie w danym czasie możliwe, choćby to było maleńkie ziarenko dobra nawet raz w roku, ale dokonane z myślą o tej właśnie INTENCJI, którą sformułował sam Jezus, a wskazała Matka Boża w Fatimie.   Pamiętaj! Jeśli wymodlimy tę łaskę dla siebie i innych, wówczas Polska wypełni swoje ślubowania, zmienimy bieg dziejów, uratujemy całe narody od zagłady, dusze przed piekłem, a świat od wojen. Przyczynimy się do nadejścia triumfu Niepokalanego Serca Maryi! Ks. Krzysztof Czapla SAC
PRAGNIENIEM JEST, BY CAŁA POLSKA I ŚWIAT W PIERWSZE SOBOTY BYŁ ZJEDNOCZONY PRZY NIEPOKALANYM SERCU MATKI W duchu miłości do Matki Bożej oraz ze świadomością wezwań i obietnic danych przez Fatimską Panią, Sekretariat Fatimski zaprasza wszystkich do włączenia się do modlitewnego szturmu: „by Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”. Ta intencja połączyła już niemal 100 tys. ludzi w Polsce i 27 krajach świat. A jak długo będzie trwał nasz duchowy szturm? Po pierwsze. Wszyscy zostaliśmy poświęceni Niepokalanemu Sercu Maryi, a tym samym mamy obowiązek wypełnienia, zaciągniętych przez poświęcenie się Sercu Maryi, zobowiązań. Nie możemy zatem spocząć, aż nie wypełnimy tego, co przez akt poświęcenia wpisaliśmy w Serce Matki. Tekst wezwania z 1946 roku dobitnie o tym przypominał w następujący sposób: „Kiedy emigranci polscy w Paryżu obchodzili w roku 1856 dwóchsetną rocznicę Ślubów Jana Kazimierza, wówczas polski kaznodzieja, ks. Aleksander Jełowicki, omawiając obowiązek człowieka wobec ślubowanego czynu, doszedł do wniosku, że Polska dlatego upadła, bo naród nie wypełnił zaprzysiężonych  zobowiązań. Przed trzema miesiącami znowu katolicki naród polski u stóp Jasnogórskiej Pani złożył nowe ślubowania, których  treść znana  jest wszystkim. A więc nie powtarzajmy dawnego błędu niewypełnienia przyjętych przez ślubowanie zobowiązań, ale od słów przejdźmy teraz do czynów, do życia prawdziwie katolickiego w rodzinie, w społeczeństwie”. Po drugie. Będziemy podejmować to duchowe dzieło, aż cała Polska i świat w pierwsze soboty zjednoczą się przy Niepokalanym Sercu Maryi, by pocieszać Serce Matki, by wyciągnąć wszystkie ciernie z Jej Serca. Będziemy szturmować dopóty, aż dla każdego oczywistością się stanie, iż w dzień pierwszej soboty, wzbudzając intencję wynagradzającą, należy przystąpić do spowiedzi, odmówić Różaniec, odprawić 15-minutową medytacje i przyjąć Komunie świętą. Nie ustaniemy, aż w sercach ludzi, do których Matka Boża kieruje Swe Orędzie, nie zrodzi się identyczne doznanie, jak u Siostry Łucji, iż nie ma piękniejszego dnia, jak pierwsza sobota, na którą będzie się czekać z utęsknieniem. Po trzecie. Jak długo mamy trwać na modlitwie, podpowiada nam również sama treść Fatimskiego przesłania: - aż nadejdzie pokój dla świata,- aż Rosja się nawróci i jej błędy nie będą się rozlewać po świecie,- aż nadejdzie triumf Niepokalanego serca Maryi. A zatem niech połączy nas Jedna Intencja, byśmy wymodlili tę łaskę dla siebie i innych, wówczas Polska wypełni swoje ślubowania, zmienimy bieg dziejów, uratujemy całe narody od zagłady, dusze przed piekłem, a świat od wojen. Przyczynimy się do nadejścia triumfu Niepokalanego Serca Maryi!
WEZWANIE BOGA W 1712 roku Św. Ludwik pisze: „Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i bardziej czczona niż kiedykolwiek” PONOWNA PROŚBA BOGA Sformułowanie, którego użył św. Ludwik, niemal dosłownie zostało powtórzone s. Łucji przez Maryję w Fatimie w 1917 roku: „Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali” WOLA BOGA Niezwykła wymowa, jaka płynie ze słów św. Ludwika, objawień fatimskich oraz pragnienia Bożego Serca, są dla nas drogowskazem. Wolą Boga jest, by Matka Jego Syna była bardziej znana i kochana. „Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i bardziej czczona niż kiedykolwiek”. Te słowa św. Ludwika Marii Grignion de Montfort nakreślają kształt centralnego tematu, jaki przyświecał mu w pisaniu Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. A co znajdujemy w treści Orędzia z Fatimy? W relacji Łucji, dotyczącej ukazania się Matki Bożej 13 czerwca 1917 r., czytamy: „Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba.- Tak! Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu”. - Wspomnienia S. Łucji z Fatimy. Identyczny jest cel, jaki przyświecał pisaniu Traktatu przez św. Ludwika i przesłaniu, jakie otrzymaliśmy przez Trójkę Fatimskich Pastuszków. Wolą Bożą jest, by Maryja była bardziej znana i miłowana. Sformułowanie, którego użył św. Ludwik, niemal dosłownie zostało powtórzone przez Maryję w Fatimie. Z tą różnicą, iż św. Ludwik pisze o tym, iż Maryja winna być bardziej czczona niż kiedykolwiek i nakreśla w Traktacie kształt nabożeństwa, natomiast w Fatimie również jest mowa o nabożeństwie, z tym iż to Bóg pragnie ustanowić nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, podając jednocześnie jego bardzo konkretną strukturę. - „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie”. - Fatima – 13 lipca 1917 „Rozpoczynając Naszą Adhortację nawiązaniem do uroczystości religijnych obchodzonych w tych dniach ku chwale Dziewicy Matki Bożej w Fatima, w Portugalii, gdzie liczne rzesze Wiernych oddają Jej cześć za macierzyńskie i litościwe Serce - pragniemy ponownie przypomnieć wszystkim dzieciom Kościoła nierozerwalny związek, jaki zachodzi pomiędzy duchowym macierzyństwem Maryi, tak obszernie naświetlonym w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, a powinnościami odkupionych względem Niej, jako Matki Kościoła. Wobec tak wielkiego blasku Jej cnót pierwszym obowiązkiem tych, którzy w Matce Chrystusowej uznają doskonały wzór Kościoła, jest ściślejsze jednoczenie się z Nią w dziękowaniu Bogu Najwyższemu, który wielkich rzeczy dokonał w Maryi dla dobra całej ludzkości. To jednak nie wystarczy. Inny jeszcze obowiązek ciąży na wszystkich Wiernych. Powinni mianowicie tę najwierniejszą Służebnicę Pańską otaczać żywym kultem chwały, wdzięczności i miłości, ponieważ według mądrych i łaskawych postanowień Bożych Jej dobrowolna zgoda i wielkoduszne współdziałanie z zamiarami Boga w dużej mierze przyczyniły się i ciągle się przyczyniają do zbawienia ludzi(33). Dlatego każdy Wierny może od siebie powtarzać błagalną modlitwę świętego Anzelma: "Przez Ciebie, Pani chwalebna, niech zasłużymy wstąpić do Jezusa Syna Twego, który przez Ciebie raczył zstąpić do nas”. - Paweł VI, Signum Magnum, p. 7. Niezwykła wymowa, jaka płynie ze słów św. Ludwika, wskazań Kościoła oraz pragnienia Bożego Serca, są dla nas drogowskazem. Wolą Boga jest, by Matka Jego Syna była bardziej znana i kochana. Czyż miłość względem Boga nie wyraża się w zachowywaniu Jego przykazań? A zatem, czyż nie jest czymś pięknym i koniecznym wyrazić również miłość do Matki poprzez wypełnienie Jej wskazań?
KIERUJEMY SIĘ PRAGNIENIEM, BY WYPEŁNIĆ WEZWANIA ANIOŁA STRÓŻA PORTUGALII I FATIMSKIEJ PANI WSKAZANIA ANIOŁA Z FATIMY. Anioł daje nam wskazówkę, co czynić. Aby świat, Polska właściwe odczytały wskazania dotyczące nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, trzeba naszych codziennych ofiar, postu, umartwień, pokuty, z wszystkiego, co tylko jest możliwe. Potrzeba nam otwartego serca, aktów podejmowanych z miłością, ze świadomością bardzo konkretnej intencji Kierujemy się pragnieniem, by wypełnić wezwania Fatimskiej Pani, która wzywa do codziennej modlitwy różańcowej oraz do nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca, czyli poświęcenia i wynagrodzenia w pierwsze soboty miesiąca. Jeśli ludzie spełnią te życzenia Maryi, nastanie pokój na świecie, Rosja się nawróci oraz nadejdzie triumf Niepokalanego Serca Matki Bożej. Jakże wielkie i cudowne to obietnice. Zauważmy jednak, iż zanim Pastuszkowie z Fatimy: Łucja, Hiacynta i Franciszek, otrzymali i podjęli z wielką żarliwością drogę ratowania grzeszników, wskazaną przez Piękną Panią z Nieba, przeszli drogę formacji pod kierunkiem Anioła Stróża Portugalii. Ta droga jest dla nas wskazaniem, nie możemy i my tego pominąć, jeśli chcemy uczestniczyć w planie, jaki nakreśla Matka Boża. „Nagle zobaczyliśmy tego samego Anioła przed nami:-Co robicie? Módlcie się! Módlcie się dużo! Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać (światu) wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Największemu modlitwy i umartwienia.-Jak mamy się umartwiać? - zapytałam.-Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą Ojczyznę. Jestem Aniołem Stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle” - Wspomnienia S. Łucji z Fatimy. Nie możemy pominąć, czy też nie wykorzystać tego fundamentalnego wskazania, jakie dał Anioł Pastuszkom, przygotowując ich na spotkanie z Matką Boża. Skoro tego uczy Anioł, zatem jest to potrzebne, by właściwe odczytać treść wezwania Pani Fatimskiej. Z tej racji, by świat, Polska właściwe odczytały wskazania dotyczące nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, trzeba również naszych codziennych ofiar, postu, umartwień, pokuty, z wszystkiego, co tylko jest możliwe. Anioł nie nakreśla Pastuszkom, ile razy dziennie, przez jaki okres czasu, co dokładnie winny robić danego dnia. Uczy postawy, nie litery prawa, lecz otwartego serca, aktów podejmowanych z miłością, ze świadomością bardzo konkretnej intencji. Stawiamy sobie wymagania nakreślone nie prawem, regułą, lecz sercem. Kieruje nami pragnienie, by uczynić to, co jest możliwe i nie zmarnować nawet najmniejszego okruszka dobra. Jakże często osoby samotne, niepełnosprawne, chore, starsze mają przekonanie, iż nic już nie mogą zrobić dla innych. Dzięki świadomej intencji ich trud, cierpienie, samotność, ból mogą stać się bezcenną ofiarą, jak ofiara i cierpienie małej Hiacynty, za które dziękował podczas beatyfikacji w 2000 roku Jan Paweł II. Dziękował za jej modlitwę, która miała miejsce w czasie, kiedy jeszcze nie narodził się Karol Wojtyła. Jakże wiele tych skarbów jest w naszych rodzinach, domach, szpitalach, domach opieki. Czasem chciałoby się więcej, ale zastanówmy się, czy więcej zawsze ma większą wartość. Intencja, miłość mogą temu, co małe, nadać wielką wartość. Oto, jak sam Jezus mówi do Siostry Łucji: „To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”. - Wspomnienia S. Łucji z Fatimy.
JEDNA, KONKRETNA INTENCJA JAKO ZNAK JEDNOŚCI - JAKO CZYTELNY DROGOWSKAZ Jedna intencja, to czytelny drogowskaz, byśmy byli zjednoczeni, byśmy nie stracili z oczu sedna, tego, co istotne, jeśli pragniemy odpowiedzieć czynem na wskazania naszej Matki. WALCZYMY W JEDNEJ INTENCJI Jest nas wielka rzesza w Polsce i poza granicami. Podobnie jak dla wielkiej armii, konieczny jest jeden konkretny i spójny rozkaz.Jedna, konkretna intencja jako znak jedności. Jeśli chce się wszystkiego, można stracić wszystko. Jedna intencja, to czytelny drogowskaz, byśmy byli zjednoczeni, byśmy nie stracili z oczu sedna, tego, co istotne, jeśli pragniemy odpowiedzieć czynem na wskazania naszej Matki.Jest nas wielka rzesza w Polsce i poza granicami, zatem abyśmy byli jedno, zwornikiem nie może być wielość; podobnie jak dla wielkiej armii konieczny jest jeden konkretny i spójny rozkaz. „Pamiętaj, byś szczególnie modlił się za lud, to jest za całe ciało, za wszystkich członków Matki Kościoła. W tym właśnie objawia się wzajemna miłość. Jeśli bowiem modlisz się za siebie, taka modlitwa służy jedynie tobie. Kiedy każdy modli się tylko za siebie, mniej łaski otrzymuje grzesznik, niż ten, kto wstawia się za innymi. Kiedy natomiast pojedynczy wierni modlą się za wszystkich, wszyscy modlą się za każdego. Zatem, aby zakończyć, kiedy modlisz się sam za siebie, modlisz się - jak powiedzieliśmy - tylko sam. Jeśli zaś modlisz się za wszystkich, wszyscy będą modlić się za ciebie. Wśród wszystkich bowiem jesteś także i ty. W ten sposób i nagroda będzie większa, albowiem modlitwy poszczególnych wiernych wyjednują dla każdego z nich to, o co prosi cały lud. Nie ma w tym żadnego zuchwalstwa, ale większa pokora i obfitszy owoc”. - z traktatu św. Ambrożego, biskupa, O Kainie i Ablu
Wezwania Matki Bożej skierowane do świata w Fatimie. Droga ocalenia dla świata. A. Pokuta; świadoma intencja w modlitwie, w przyjęciu cierpienia oraz w podejmowanych dziełach pokutnych. „Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. […]  Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle”. ( Anioł - Fatima – 1916r.) „Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”. (Matka Boża - Fatima – 1917r.) B. Codzienna modlitwa różańcowa. „Odmawiajcie codziennie różaniec”, „Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec”. (Matka Boża - Fatima – 1917r.) C. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Przynajmniej raz w roku w dzień wspomnienia Maryi Królowej (22 sierpnia). „Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”. (Matka Boża - Fatima – 1917r.) D. Wynagrodzenie w pięć pierwszych sobót miesiąca; tzn. z intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi przystąpić do spowiedzi, przyjąć komunię św., odmówić jedną część różańca i odprawić 15-minutową medytację. „Przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój”. (Matka Boża - Fatima – 1917r.)„przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty […] towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”. […] Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu”. (Matka Boża - Fatima  - 13.06.1917r.)
Czas zgiąć kolana i rozpocząć od modlitwy, gdyż od niej zawsze to, co dobre, się rozpoczyna.  Aktualność wezwania Matki Bożej, które wciąż nie jest w pełni znane, jak również podjęte i realizowane. „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. W Piśmie Świętym często widać, że Bóg poszukuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie i to samo czyni tutaj w Fatimie, kiedy pyta: Czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany i jako błaganie o nawrócenie grzeszników?”. Benedykt XVI, Fatimie 13 maja 2010 r. Papieże Pius XII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek poświęcili zgodnie z prośbą Matki Bożej: świat, Kościół, Rosję, kapłanów. Różne kraje Europy i świata poświęciły się Niepokalanemu Sercu Maryi. Polska dwukrotnie dokonała tego aktu poświęcenia w 1946 i 2017. Nierozerwalnie z aktem poświęcenia związane jest wynagrodzenie w wymiarze nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót. Polska i Kościół w naszej Ojczyźnie, wszystkie parafie, zostały poświęcone Sercu Maryi, czy jednak w takim samym powszechnym wymiarze jest praktykowane wynagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca? Wszyscy znamy odpowiedź i jesteśmy zatroskani o to, by było lepiej.„Podejmijmy przesłanie z Fatimy! Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do całego Kościoła.Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia”. - List Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich - 21 maja 2017Potrzeba nam wszystkim światła, pokory, otwartości serca na głos Boga, by czynić Jego wolę, a nie własną. Potrzeba nam również duchowej siły i zapału, by czas nie zagasił ognia w naszych sercach, by nie zwyciężyły ludzkie i czysto racjonalne recepty, jak ratować grzeszników, jak zabiegać o pokój na świecie. Taka postawa rodzi się na modlitwie, a zwłaszcza wspólnotowej. „Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. Mt 18, 19-20 Stawiając w nieskończoność pytania: dlaczego tak jest, a nie inaczej, nie zmienimy sytuacji, a tym bardziej świata. Czas zgiąć kolana i rozpocząć od modlitwy, gdyż od niej zawsze to, co dobre, się rozpoczyna.Aby otrzymać, trzeba prosić, tego uczy nas Jezus w Ewangelii. „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” Mt 7, 7-8.
Co ja mogę w tym celu zrobić?  W dowolnym czasie uczyń  i złącz z tą Intencją jakiekolwiek dobro: modlitwę, ofiarę, post, umartwienie.   Po pierwsze. Nie możemy zapomnieć, iż wszelkie nasze akty duchowe, które podejmujemy, mają wówczas znaczenie, gdy złączona jest z nimi świadoma intencja. I tak np. można postawić pytanie: czy aby się modlić, wystarczy wypowiadać słowa, czy aby pościć w piątek, wystarczy jedynie nie jeść mięsa? Otóż jeśli zabraknie intencji złączonej z dobrem, które podejmujemy czynem, myślą, słowem, mamy do czynienia jedynie z czymś w rodzaju pięknego listu, który nie ma adresata. Z tej racji istotą Krucjaty jest świadomie zaakcentowanie intencji: „by Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.   Po drugie. Taka forma modlitewnego szturmu staje się możliwa dla każdego bez wyjątku. Z jednej strony otwiera przed nami nowe horyzonty w postrzeganiu modlitwy, a z drugiej nie ogranicza nas w naszych postanowieniach i wyrazach miłości do Maryi. Krucjata to zaproszenie do dowolnej – co do miejsca, czasu i formy – modlitwy, pokuty, postu, umartwienia, dzieł miłosierdzia czy też np. w ofiary z tego, co niesie codzienność, ale zawsze podejmowanej w tej jednej konkretnej intencji. A zatem istotą dzieła jest skupienie się nie na tym, co i ile mam zrobić, lecz na intencji, by nosząc ją w sercu, złączyć z jakimkolwiek dobrem, podejmowanym z miłości do Maryi.   Po trzecie. Taka droga została nam już wskazana przez Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. „Czyż z modlitwą nie należy połączyć, w duchu pokuty i wynagrodzenia, drobnych ofiar, umartwień, dobrowolnych ograniczeń i wyrzeczeń? Wszak o to prosi sama Matka Najświętsza, zarówno w Lourdes, jak w La Salette i w Fatima! A Wy dobrze wiecie, ile można uczynić ofiar owocnych dla naszego dobra osobistego, rodzinnego i społecznego! Opanowanie języka i mowy, poprawienie uczuć wobec bliźnich, lepszy styl pracy, sumienność zawodowa, wstrzemięźliwość od napojów alkoholowych i palenia, ograniczenie zbędnych wydatków dla osobistej przyjemności. Powstrzymanie się od nałogów i złych skłonności nieraz tak kosztownych, rujnujących zdrowie i budżet rodzin — to długa litania sposobności do pokuty i wynagrodzenia za morze grzechów, które szkodzą nam wszystkim”.  Tak wiele mamy okazji, by czynić dobro, bez nakładania sobie dodatkowych zobowiązań, wystarczy jedynie nosić w sercu intencję. Niech zatem połączy nas jedna wspólna intencja.
Jaka jest treść Jednej Intencji? „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”. „Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu”. (Matka Boża - Fatima – 1917r.)   Czy modlitwa w takiej intencji jest potrzebna? Po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej z inspiracji Sekretariatu Fatimskiego zainicjowane zostało nowe dzieło, którego celem jest zjednoczenie wiernych wokół intencji: by Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Polska, jak wiemy, wybrała w 1946 roku „drogę Fatimy”, jako ratunek przed zalewem ateizmu komunistycznego, a w 2017 roku akt ten został ponowiony. A zatem czy jest potrzeba, by w takiej intencji podejmować szturm do nieba poprzez modlitwę, post, ofiarę, umartwienie, czy dzieła miłosierdzia?   Po pierwsze. Należy bardzo mocno podkreślić, iż nie jest to kolejna inicjatywa, lecz takie duchowe dzieło rozpoczęło się już w 1946 roku, a teraz powracamy do niego z nową mocą. Wówczas to bowiem Sodalicje Mariańskie oraz Apostolstwo Modlitwy skierowały następujący apel do Polaków:  „Z listu Eminencji Ks. Kardynała Dr. Augusta Hlonda dowiedziała się Polska, że z wiosną roku bieżącego podjęte będzie uroczyste poświęcenie się całej Polski Niepokalanemu Sercu Najświętszej  Maryi Panny. Nie chodzi bowiem tylko o jednorazowe choćby najuroczystsze oddanie się Jej Sercu, ale o systematyczne, stale się powtarzające, w konkretne formy ujęte nabożeństwo do Jej Serca. Dlatego też ogół wiernych czcicieli Maryi musi się gorąco modlić, by podjęte z wiosną poświęcenie się Niepokalanemu Sercu N. P. M. nie ograniczyło się tylko do jednorazowego, choćby  najbardziej oficjalnego poświęcenia się, ale by zapoczątkowało w Polsce praktykę uroczystego obchodzenia, na wzór Pierwszych Piątków, Pierwszych Sobót  miesiąca. Niech Wierni zwracają się do Swoich Proboszczów z prośbą o zaprowadzenie Pierwszych Sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N. P. Maryi”.   Po drugie. Same słowa poświęcenia, choćby najbardziej uroczyste to nie wszystko, trzeba czynem wypełnić to, co się ślubowało. A czy rzeczywiście cała Polska jednoczy się przy Niepokalanym Sercu Maryi w pierwsze soboty? Trzeba wzajemnej troski, przypominania, budzenia sumień. Uwrażliwiał nas na to św. Jan Paweł II, kiedy to po akcie poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi w Fatimie w 1982 roku wołał:  „Akt ten został ponowiony raz jeszcze. Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z coraz nowymi znakami czasu. Trzeba do niego nieustannie powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo”.   Po trzecie. Mijają lata, przychodzą nowe pokolenia i wyzwania czasu. Dlatego potrzeba nieustannej troski by być wiernym, by pamięć o zobowiązaniach uwewnętrzniła się w duszy Narodu. Przypomniał o tym Benedykt XVI w 2011 roku po pielgrzymce do Fatimy.  „Papieże - czy to Pius XII, czy Paweł VI, czy Jan Paweł II - dokonali wielkich aktów zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie i uważam, że jako gesty wobec ludzkości, wobec samej Maryi, były one bardzo ważne. Myślę, że teraz ważne jest uwewnętrznienie aktu zawierzenia, pozwolenie, by nas przeniknął, by dokonał się w nas”.   A zatem niech połączy nas Jedna Intencja, byśmy nie tylko pamiętali, ale czynem wypełnili to, co wspólnie ślubowaliśmy, by wezwanie Maryi uwewnętrzniło się w duszy Polaków i wiernych na całym świecie.  
Jaki jest cel Krucjaty Jednej Intencji? Zjednoczenie całej Polski i świata przy Niepokalanym Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca.    Po pierwsze. Krucjata Jednej Intencji jest inicjatywą, która rodzi się na fundamencie Wielkiej Nowenny Fatimskiej. A więc ma u swego źródła zatroskanie o rozwój i pogłębienie pobożności fatimskiej. Inspiracją jest tu jedna zasadnicza idea. Jeśli „duszą fatimskiego przesłania” jest nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, zatem w Polsce, która dwukrotnie poświęciła się Niepokalanemu Sercu Maryi, nabożeństwo to winno zyskać zupełnie inną wartość. A mianowicie, nie chodzi tu o rozpowszechnienie kolejnej formy pobożności maryjnej, lecz o wypełnienie zobowiązań wynikających z aktu poświęcenia. Bardzo mocno było to akcentowane zarówno w 1946 roku, jak również w 2017 roku przez Episkopat Polski, by nie być biernym, lecz czynnym uczestnikiem Orędzia. A ma to miejsce wówczas, gdy podejmujemy nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Po drugie. Poprzez różną, co do formy modlitwę, lecz identyczną intencję „by Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”, Krucjata stawia sobie następujące cele: nieustanne przypominanie treści, aktualności oraz znaczenia wezwania Matki Bożej z Fatimy, budzić zatroskanie, poprzez ożywianie pamięci, iż droga Fatimy została wybrana przez Polskę i Kościół w naszej Ojczyźnie aktem poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi w 1946 i 2017 roku, przyczynić się do zjednoczenia Polski: wspólnot modlitewnych, ruchów apostolskich, zgromadzeń zakonnych, parafii, instytucji, szkół oraz wiernych, wokół jednej idei – ważnej dla nas wszystkich oraz wskazanej Listem Episkopatu Polski na 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, ponadto stała modlitwa jest niezbędna, aby dzieło, rozpoczęte Aktem Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, rozwijało się poprzez stałą praktykę w parafiach nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca.  Po trzecie. Świadomość tego, co dzieje się wokół nas nie pozwala być obojętnymi wobec słów s. Łucji, jakie skierowała do Jana Pawła II po zamachu w 1982 roku: „Trzecia część tajemnicy jest symbolicznym objawieniem, odnoszącym się do tej części Orędzia, które spełnia się zależnie od tego, czy przyjmiemy żądania zawarte w samym Orędziu: «Jeżeli przyjmą moje żądania, Rosja nawróci się i zaznają pokoju; jeżeli nie, rozszerzy swoje błędy nauki po świecie itd.». Ponieważ nie przyjęliśmy tego wezwania zawartego w Orędziu, jesteśmy świadkami jego spełnienia, a Rosja rzeczywiście zalała świat swoimi błędami”.